بافندگان

فرش کرک و ابریشم اصفهان داوری از نوع تک گره (گره‌ی اصفهانی) می‌باشد.

 اولین بافنده های این برند، در دهه ی 1330، خواهران داوری بوده اند.

بعدها سایر اعضای خانواده به بافت مشغول شدند.

این خواهران، در سال های بعدی بافت فرش را به سایرین آموزش دادند.

و به تدریج بافت فرش داوری در شهر دولت آباد رایج شد.

در سال‌های بعد، بافنده های دیگری در مناطق اطراف به جمع بافندگان اضافه شدند.

امروزه در نقاط مختلف استان اصفهان، افراد زیادی با تولیدی فرش داوری، به عنوان بافنده همکاری دارند.

کرک و ابریشم دست بافت

فرش اصفهان داوری