مواد اولیه

از مهمترین دغدغه فرش اصفهان داوری برای تولیدی نفیس و کیفیتی بالا و ماندگار، تهیه‌ی مواد اولیه بوده است.

ابریشم طبیعی

از ایران، چین و در مواردی روسیه، پس از تست های اولیه خریداری می‌شود.

دقت بالا در این انتخاب به تجربه ی سالیان دراز و انتخاب فروشنده های مطمئن وابسته است.

کرک

که از پشم خریداری شده از استرالیا است، در کارخانه های مورد تایید، تهیه می‌شود.


رنگرزی

  • ابریشم کلا به صورت دستی و با مواد گیاهی در رنگرزی‌های خانگی رنگ می‌شود.
  • اما کرک غالبا به صورت سفارشی درکارخانه، و البته باز هم توسط رنگ‌های گیاهی رنگامیزی می‌گردد.

کرک و ابریشم دست بافت

فرش اصفهان داوری