نقاشان و طراحان

قدر دانی می‌کنیم از طراحان و نقاشان

فرش اصفهان داوری:

پیش‌گام آنها: مرحوم ارژنگ
شاگرد او: مرحوم الوندی

دیگر اساتید :
طبری
عربزاده
تقی‌زاده

کرک و ابریشم دست بافت

فرش اصفهان داوری